Informații generale

I. ADMITERE PROGRAME DE LICENȚĂ

Admiterea candidaţilor la specializările de licență Ingineria și Managementul Afacerilor Agricole, Inginerie și Management în Alimentația Publică și Agroturism și Inginerie și Management în Industria Turismului se realizează pe domenii de licență având drept principiu general de admitere „opţiunea bate media”.

Pe baza unui dosar de concurs, un candidat poate opta în ordinea preferințelor pentru toate specializările unui domeniu de licență și pentru cele două forme de finanțare, respectiv buget și taxă. Pornind de la aceste prevederi regulamentare, vă recomandăm ca în momentul înscrierii să bifați toate opţiunile disponibile pe fișa de înscriere!

Selecţia candidaţilor, la studiile universitare de licenţă (pe domenii şi programe de studii) pentru anul universitar 2020-2021 se realizează pe baza mediei obţinută la examenul de bacalaureat (Regulament de Admitere USAMV Cluj-Napoca http://admitere.usamvcluj.ro/). În eventualitatea existenţei mai multor candidaţi cu medii de admitere egale, vor fi folosite pentru departajare, notele obţinute la bacalaureat în următoarea ordine: 1. Nota obţinută la limba română; 2. Nota obţinută la matematică/istorie; 3. Nota la proba din opțiunea elevului.

Locuri scoase la concurs în sesiunea suplimentară de admitere Septembrie 2019.

Domeniu de licență Specializarea Forma de învățământ Durata studiilor Diploma obținută Număr de locuri scoase la concurs în funcție de forma de finanțare Taxă de înscriere Taxă de școlarizare
BUGET TAXĂ
Inginerie și Management în Agricultură și Dezvoltare Rurală Ingineria și Managementul Afacerilor Agricole Zi 4 ani Inginer 24 30 100 lei 4500 lei
Inginerie și Management în Alimentația Publică și Agroturism ZI 4 ani Inginer 24 30 4500 lei
Inginerie și Management Inginerie și Management în Industria Turismului ZI 4 ani Inginer 24 30 100 lei 4500 lei

Reduceri oferite la plata taxei de școlarizare și de înscriere:

 • Pentru studiile de licenţă și master sunt scutiţi de taxă de înscriere copiii personalului didactic în activitate sau pensionar, copiii orfani de cel puţin un părinte, copiii proveniţi de la Centrele de plasament, copiii personalului didactic auxiliar, o singură dată, la specializarea unde depun actele în original, până la vârsta de 26 de ani.
 • Pentru personalul angajat, precum şi pentru copiii personalului angajat, pensionat sau decedat pe perioada angajării la USAMV din Cluj-Napoca, cuantumul taxei de şcolarizare se reduce cu 50%.
 • Studenţii admişi la învăţământul cu taxă în lei la studii de licenţa sau master care provin din mediu rural, copiii absolvenţilor USAMV din Cluj-Napoca, justificată cu diplomă de absolvire a USAMV Cluj-Napoca a părintelui, în copie și original, precum și cei orfani, vor beneficia de o reducere a taxelor de şcolarizare cu 20%, până la vârsta de 26 de ani.
 • Achitarea integrală a taxei de şcolarizare până în data de 15 octombrie va atrage după sine o reducere de 10% a taxei de școlarizare;

Reducerile de mai sus se aplică doar la una din cele 3 categorii şi o singură dată, şi numai la programele de studiu de licenţă în limba română.
Dacă sunteți declarați admiși pe locuri bugetate sau cu taxă va trebui să CONFIRMAȚI locul prin semnarea unui contract de studii. DOAR candidații care au confirmat locul la taxă vor fi redistribuiți pe locuri bugetate (în limita pozițiilor disponibile).
NOU!!! Candidații glisați pe locurile bugetate vor recupera prima tranșă achitată în momentul confirmării locului cu taxă (450 de lei). Pentru detalii vezi secțiunea întrebări și răspunsuri.

După completare, trebuie să vă prezentați la comisia de admitere cu un dosar de concurs conform calendarului de concurs precizat mai jos.

I.1. Calendar de concurs luna Iunie 2020:

Activitate Perioada Program
Înscrierea candidaților (etapa 1) 07.07-10.07.2020
13.07-17.07.2020
 8.00 – 16.00
Afișarea rezultatelor(etapa1) 17.07.2020  20.00
Confirmarea locului prin Semnarea contractelor de studii 20.07-22.07.2020 8.00-16.00
Afișarea situației contractării și a glisării – etapa 1 22.07.2020  20.00
Înscrierea candidaților (etapa 2) daca raman locuri neocupate după etapa 1 20.07-24.07.2020 8.00-16.00
Afișarea situației contractării și a glisării – etapa 2 24.07.2020  20.00
Confirmarea locului prin Semnarea contractelor de studii – etapa 2 27.07.-28.07.2020 8.00-16.00
Afișarea rezultatelor după etapa 2 28.07.2020  20.00
Înscrierea candidaților (etapa 2) daca raman locuri neocupate după etapa 2 27.07.-29.07.2020 8.00-16.00
Confirmarea locului prin Semnarea contractelor de studii – etapa 3 30.07.2020 8.00-16.00

Notă. Conform Hotărârii Senatului USAMV Cluj-Napoca

I.2. Dosar de concurs

DOSARUL DE CONCURS (tip plic) pe care candidaţii îl vor depune la ghişeul de înscriere al candidaţilor (Amfiteatrul A5, Clădirea Rectoratului, Calea Mănăștur 3-5 Cluj-Napoca) va conţine următoarele documente:

 • Fişa de înscriere, care va fi completată electronic de către candidat în momentul înscrierii sau prin procedura de preînscriere; fişa va fi completată şi semnată de fiecare candidat. Candidaţii pot completa fişa de înscriere pentru o singură specializare sau pentru mai multe specializări dintr-un domeniu, în ordinea preferinţelor.
 • Declarație pe propria răspundere, prin care candidatul face cunoscut faptul că, a avut sau are calitatea de student la alte programe de studii universitare, cu prezentarea ciclului şi formei de finalizare a studiilor (bugetat sau cu taxă).
 • Carte de identitate – original şi copie
 • Diploma de bacalaureat şi foaie matricolă sau echivalente cu acestea, în original sau copii legalizate; absolvenţii de liceu din promoţia anului 2018 pot prezenta, în locul diplomei de bacalaureat, o adeverinţă tip, din care să rezulte că au promovat examenul de bacalaureat, media şi notele obţinute la bacalaureat. Aceşti candidaţi, în cazul în care vor fi declaraţi admişi în urma concursului, au obligaţia de a depune la facultate diploma de bacalaureat și foaia matricolă în original până la data specificată de către Comisia de Admitere.
 • Certificat de naştere, în copie legalizată;
 • Adeverinţă medicală tip MS 18.1.1., eliberată de cabinetul medical şcolar sau de medicul de familie, din care să rezulte că persoana care se înscrie la concursul de admitere este aptă pentru profilul la care candidează.
 • Două fotografii ¾ cm;
 • Adeverinţă din care să rezulte calitatea de student, respectiv diplomă de licenţă sau diplomă de absolvire a unei facultăţi, în original sau copie legalizată, pentru cei care se înscriu la concurs ca să urmeze o a doua specializare;
 • Dosar plic
 • Chitanță pentru achitarea taxei de înscriere eliberată de casieria universității. Taxa de înscriere este stabilită pentru fiecare domeniu de către Senatul Universităţii.
 • Acte doveditoare a situaţiei lor particulare (copie legalizată după certificatul de deces al părinţilor – în cazul celor orfani; adeverinţă de la Casa de copii – în cazul celor aflaţi în această situaţie; acte doveditoare că sunt copii ai personalului didactic).
 • Candidaţii care optează pentru locurile rezervate etniei rrome, vor aduce la înscriere o recomandare eliberată de către o organizaţie legală a rromilor (semnată şi ştampilată), care atestă apartenenţa lor la această etnie. Locurile rezervate se vor aloca facultăţilor de către Rectorat conform solicitării candidaţilor la înscriere.
 • Înscrierea, admiterea, înmatricularea candidaţilor cetăţeni străini din Uniunea Europeană sau din ţările terţe UE, respectiv candidaţilor etnici români din alte ţări şi a candidaţilor din Republica Moldova se desfăşoară conform dispoziţiilor MEN.

Fiecare candidat va specifica pe fişa de înscriere, în ordinea dorită, opţiunile pentru specializările din cadrul domeniului la care s-a înscris. Dacă un candidat nu doreşte o anume specializare, nu trece specializarea respectivă pe fişa de înscriere. Întrucât candidaţii au dreptul legal de a se prezenta la concurs concomitent pentru două sau mai multe domenii, dosarul cu actele originale se depune la prima opţiune. Înscrierea pentru celelalte domenii se face pe baza documentelor mai sus menţionate, prezentate în copie legalizată, la care se adaugă o adeverinţă de înscriere de la domeniul unde s-a depus dosarul cu actele în original.

II. ADMITERE PROGRAME DE MASTERAT

Admiterea candidaţilor la specializările de master Agribusiness și Management în dezvoltare rurală şi agroturism se realizează pe domenii de studiu având drept principiu general de admitere „opţiunea bate media”.

Selecţia candidaţilor, la studiile universitare de master (pe domenii şi programe de studii ) pentru anul universitar 2020-2021 se realizează pe baza mediei generale (MG) de admitere calculată după următoarea formulă: MG = (MLIC+ MTG/I)/2, unde MLIC – este media examenului de licenţă (diplomă); MTG/I – este media eseului; (Regulament de Admitere USAMV Cluj-Napoca). Toate mediile se calculează aritmetic, cu două zecimale, fără rotunjire. Media minimă de admitere este 5 (cinci). În eventualitatea existenţei mai multor candidaţi cu medii de admitere egale, vor fi folosite pentru departajare: 1. media eseului; 2. media examenului de licenţă.

Domeniu de licență Specializarea Forma de învățământ Dura studiilor Număr de locuri scoase la concurs în funcție de forma de finanțare Taxă de înscriere Taxă de școlarizare
BUGET TAXĂ
Inginerie și Management în Agricultură și Dezvoltare Rurală Agribusiness Zi, limba engleză 2 ani 17 12 100 lei 4500 lei
Management în dezvoltare rurală şi  agroturism ZI 2 ani 18 12 4500 lei

Notă. Numărul de locuri și mărimea taxelor pot suferi modificări în urma hotărârilor Senatului USAMV Cluj-Napoca.

Reduceri oferite la plata taxei de școlarizare și de înscriere:

 • Pentru studiile de licenţă și master sunt scutiţi de taxă de înscriere copiii personalului didactic în activitate sau pensionar, copiii orfani de cel puţin un părinte, copiii proveniţi de la Centrele de plasament, copiii personalului didactic auxiliar, o singură dată, la specializarea unde depun actele în original, până la vârsta de 26 de ani.
 • Pentru personalul angajat, precum şi pentru copiii personalului angajat, pensionat sau decedat pe perioada angajării la USAMV din Cluj-Napoca, cuantumul taxei de şcolarizare se reduce cu 50%.
 • Studenţii admişi la învăţământul cu taxă în lei la studii de licenţa sau master care provin din mediu rural, copiii absolvenţilor USAMV din Cluj-Napoca, justificată cu diplomă de absolvire a USAMV Cluj-Napoca a părintelui, în copie și original, precum și cei orfani, vor beneficia de o reducere a taxelor de şcolarizare cu 20%, până la vârsta de 26 de ani.
 • Achitarea integrală a taxei de şcolarizare până în data de 15 octombrie va atrage după sine o reducere de 10% a taxei de școlarizare;

Reducerile de mai sus se aplică doar la una din cele 3 categorii şi o singură dată şi numai la programele de studiu de licenţă în limba română.

NOU!!! Candidații glisați pe locurile bugetate vor recupera prima tranșă achitată în momentul confirmării locului cu taxă (450 lei). Pentru detalii vezi secțiunea întrebări și răspunsuri.

II.1. Calendar de concurs luna Iunie 2020:

Activitate Perioada Program
Înscrierea candidaților (etapa 1) 07.07-10.07.2020
13.07-17.07.2020
 8.00 – 16.00
Afișarea rezultatelor 17.07.2020  20.00
Confirmarea locului prin Semnarea contractelor de studii 20.07-23.07.2020 8.00-16.00
Afișarea situației contractării și a glisării – etapa 1 23.07.2020  20.00
Înscrierea candidaților (etapa 2) 20.07-24.07.2020 8.00-16.00
Afișarea situației contractării și a glisării – etapa 2 24.07.2020  20.00
Confirmarea locului prin Semnarea contractelor de studii 27.07-28.07.2020 8.00-16.00
Afișarea rezultatelor finale 28.07.2020  20.00

Notă. Conform Hotărârii Senatului USAMV Cluj-Napoca

II.2. Dosar de concurs

DOSARUL DE CONCURS (tip plic) pe care candidaţii îl vor depune la ghişeul de înscriere a candidaţilor va conţine următoarele documente:

 • Fişa de înscriere;
 • Diplomă de bacalaureat, diplomă de licenţă (sau echivalentă cu aceasta), în original și copie;
 • Foaie matricolă / supliment la diplomă;
 • Certificat de naştere, în original și copie;
 • ESEU (Cerințe eseu master Agribusiness ; Cerințe eseu master Economie Agroalimentară)
 • Două fotografii tip 3/4 cm;
 • Certificat de competenţă lingvistică (pentru master în limba română nivel A2; pentru master în limba engleză nivel B2);
 • Acte doveditoare a situaţiei lor particulare în original și copie (după certificatul de deces al părinţilor – în cazul celor orfani; adeverinţă de la Casa de copii – în cazul celor aflaţi în această situaţie; acte doveditoare că sunt copii ai personalului didactic).
 • Cartea de identitate în original și copie;
 • Chitanță pentru achitarea taxei de înscriere eliberată de casieria universității.

Testul pentru eliberarea certificatului de competență lingvistică: data va fi afișată în curând.