Informații generale – Admitere 2022

Admitere on-site (în campusul USAMV Cluj-Napoca) și online din 4 iulie la adresa https://admitereonline.usamvcluj.ro . Rezultatele se anunță în fiecare săptămână. Înscrie-te acum, deoarece numărul de locuri disponibile scade!
TUTORIAL ADMITERE ON-LINE – EXPLICAȚII PAS CU PAS

I. ADMITERE PROGRAME DE LICENȚĂ

Admiterea candidaţilor la specializările de licență Ingineria și Managementul Afacerilor Agricole, Inginerie și Management în Alimentația Publică și Agroturism și Inginerie și Management în Industria Turismului se realizează pe domenii de licență având drept principiu general de admitere „opţiunea bate media”.

Pe baza unui dosar de concurs, un candidat poate opta în ordinea preferințelor pentru toate specializările unui domeniu de licență și pentru cele două forme de finanțare, respectiv buget și taxă. Pornind de la aceste prevederi regulamentare, vă recomandăm ca în momentul înscrierii să bifați toate opţiunile disponibile pe fișa de înscriere!

Selecţia candidaţilor, la studiile universitare de licenţă (pe domenii şi programe de studii) pentru anul universitar 2022-2023 se realizează pe baza mediei obţinută la examenul de bacalaureat (Regulament de Admitere USAMV Cluj-Napoca http://admitere.usamvcluj.ro/).

Locuri scoase la concurs în sesiunea Iulie 2022.

Domeniul Specializarea Titlul/ durata studiilor Număr locuri scoase la concurs Taxa de înscriere Taxă de școlarizare
Inginerie și Management în Agricultură și Dezvoltare Rurală

Ingineria și Managementul Afacerilor Agricole
Inginerie și Management în Alimentația Publică și Agroturism
(trunchi comun primii 2 ani)

Inginer/ 4 ani 44(buget)

100 0
30(taxă) 100 4500
Inginerie și Management Inginerie și Management în Industria Turismului

Inginer/ 4ani 24(buget) 100 0
30(taxă) 100 4500

Reduceri oferite la plata taxei de școlarizare și de înscriere:

 • Pentru studiile de licenţă și master sunt scutiţi de taxă de înscriere copiii personalului didactic în activitate sau pensionar, copiii orfani de cel puţin un părinte, copiii proveniţi de la Centrele de plasament, copiii personalului didactic auxiliar, o singură dată, la specializarea unde depun actele în original, până la vârsta de 26 de ani.
 • Pentru personalul angajat, precum şi pentru copiii personalului angajat, pensionat sau decedat pe perioada angajării la USAMV din Cluj-Napoca, cuantumul taxei de şcolarizare se reduce cu 50%.
 • Studenţii admişi la învăţământul cu taxă în lei la studii de licenţa sau master care provin din mediu rural, copiii absolvenţilor USAMV din Cluj-Napoca, justificată cu diplomă de absolvire a USAMV Cluj-Napoca a părintelui, în copie și original, precum și cei orfani, vor beneficia de o reducere a taxelor de şcolarizare cu 20%, până la vârsta de 26 de ani.
 • Achitarea integrală a taxei de şcolarizare până în data de 15 octombrie va atrage după sine o reducere de 10% a taxei de școlarizare;

Reducerile de mai sus se aplică doar la una din cele 3 categorii şi o singură dată, şi numai la programele de studiu de licenţă în limba română.
Dacă sunteți declarați admiși pe locuri bugetate sau cu taxă va trebui să CONFIRMAȚI locul prin semnarea unui contract de studii. DOAR candidații care au confirmat locul la taxă vor fi redistribuiți pe locuri bugetate (în limita pozițiilor disponibile).
NOU!!! Candidații glisați pe locurile bugetate vor recupera prima tranșă achitată în momentul confirmării locului cu taxă (450 de lei). Pentru detalii vezi secțiunea întrebări și răspunsuri.

I.1. Calendar de concurs luna Iulie 2022:

I.2. Dosar de concurs Admitere licență

Fiecare candidat va specifica pe fişa de înscriere, în ordinea dorită, opţiunile pentru specializările din cadrul domeniului la care s-a înscris. Dacă înscrierea se realizează on-line documentele solicitate în original se depun la Secretariatul Facultății unde candidatul este admis până la începerea anului universitar 2022-2023, adică până în 3 octombrie 2022.

În cadrul programului de înscriere on-line (admitereonline.usamvcluj.ro) se vor cere documentele de mai jos ca fișiere atașate. (mai puțin Două fotografii ¾ cm). Dacă înscrierea se va realiza în campusul universității, conform Calendarului de admitere, atunci documentele solicitate pentru completarea dosarului de concurs sunt cele de mai jos, conform Regulamentului de organizare și desfășurare a concursului de admitere.

(1) Dosarul de concurs pe care candidaţii îl vor depune la înscriere, va conţine următoarele documente depuse în dosar plic.
a) Carte de identitate sau paşaport;
b) Certificat de naştere;
c) Adeverinţă medicală eliberată de cabinetul medical şcolar sau de medicul de familie, din care să rezulte că persoana care se înscrie la concursul de admitere este aptă pentru profilul la care candidează;
d) Universitatea îşi rezervă dreptul de a solicita suplimentar avizul unei comisii medicale de specialitate (Medicina Muncii) pentru a verifica candidaţii cu boli cronice, dizabilităţi;
e) Două fotografii ¾ cm;
f) Diploma de bacalaureat şi foaie matricolă sau echivalente cu acestea, în original sau copii; absolvenţii de liceu din promoţia anului 2020 pot prezenta, în locul diplomei de bacalaureat, o adeverinţă tip din care să rezulte că au promovat examenul de bacalaureat, media și notele obţinute la bacalaureat. Aceşti candidaţi, în cazul în care vor fi declaraţi admişi pe locurile finanțate de la buget, în urma concursului, au obligaţia de a depune la facultate diploma de bacalaureat și foaia matricolă în original până la data specificată de către Comisia de Admitere;
g) Acordul scris al candidatului privind accesul la datele personale înregistrate pe platforma SIIIR (Sistemul Informatic Integrat al Învățământului din România) (în cazul în care nu prezintă adeverința la dosar);
h) Adeverinţă din care să rezulte calitatea de student, respectiv diplomă de licenţă sau diplomă de absolvire a unei facultăţi, în original, sau copie pentru cei care se înscriu la concurs ca să urmeze o a doua specializare;
i) Declarație pe propria răspundere prin care candidatul face cunoscut faptul dacă a avut sau are calitatea de student la alte programe de studii universitare, cu prezentarea ciclului şi formei de finanțare a studiilor (bugetat sau cu taxă);
j) Acte doveditoare a situaţiei lor particulare (original şi copie) după certificatul de deces al părinţilor – în cazul celor orfani, adeverinţă de la Casa de copii – în cazul celor aflaţi în această situaţie, acte doveditoare că sunt copii ai personalului didactic;
k) Dovada achitării taxei de înscriere a sumei prevăzută pentru înscriere.
l) Declarație de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestora.

II. ADMITERE PROGRAME DE MASTERAT

Admiterea candidaţilor la specializările de master Agribusiness și Management în dezvoltare rurală şi agroturism se realizează pe domenii de studiu având drept principiu general de admitere „opţiunea bate media”.

Selecţia candidaţilor, la studiile universitare de master (pe domenii şi programe de studii) pentru anul universitar 2022-2023 se realizează pe baza mediei generale (MG) de admitere egală cu 50% media examenului de licenţă (diplomă) + 50% nota obținută în urma evaluării unui eseu (Management în dezvoltare rurală și agroturism (MDRA) – eseu! Agribusiness (master în limba engleză) – eseu!)

; (Regulament de Admitere USAMV Cluj-Napoca).

Specializarea Durata studiilor Nr scoase la concurs Taxă de înscriere Taxă de școlarizare
Agribusiness (limba engleză) 2 17 (buget) 100 0
2 17(taxă) 100 4500
Management în dezvoltare rurală și agroturism 2 locuri ocupate 100 0
2 17 (buget) 100 4500
  17(taxă)    

Notă. Numărul de locuri și mărimea taxelor pot suferi modificări în urma hotărârilor Senatului USAMV Cluj-Napoca.

Reduceri oferite la plata taxei de școlarizare și de înscriere:

 • Pentru studiile de licenţă și master sunt scutiţi de taxă de înscriere copiii personalului didactic în activitate sau pensionar, copiii orfani de cel puţin un părinte, copiii proveniţi de la Centrele de plasament, copiii personalului didactic auxiliar, o singură dată, la specializarea unde depun actele în original, până la vârsta de 26 de ani.
 • Pentru personalul angajat, precum şi pentru copiii personalului angajat, pensionat sau decedat pe perioada angajării la USAMV din Cluj-Napoca, cuantumul taxei de şcolarizare se reduce cu 50%.
 • Studenţii admişi la învăţământul cu taxă în lei la studii de licenţa sau master care provin din mediu rural, copiii absolvenţilor USAMV din Cluj-Napoca, justificată cu diplomă de absolvire a USAMV Cluj-Napoca a părintelui, în copie și original, precum și cei orfani, vor beneficia de o reducere a taxelor de şcolarizare cu 20%, până la vârsta de 26 de ani.
 • Achitarea integrală a taxei de şcolarizare până în data de 15 octombrie va atrage după sine o reducere de 10% a taxei de școlarizare;

Reducerile de mai sus se aplică doar la una din cele 3 categorii şi o singură dată şi numai la programele de studiu de licenţă în limba română.

NOU!!! Candidații glisați pe locurile bugetate vor recupera prima tranșă achitată în momentul confirmării locului cu taxă (450 lei). Pentru detalii vezi secțiunea întrebări și răspunsuri.

II.1. Calendar de concurs luna Iulie 2022 (11-29 iulie 2022):

II.2. Dosar de concurs – Admitere Master

DOSARUL DE CONCURS  pe care candidaţii îl vor depune on-site sau on-line va conţine următoarele documente:

 • Fişa de înscriere;
 • Diplomă de bacalaureat, diplomă de licenţă (sau echivalentă cu aceasta), în  copie;
 • Foaie matricolă / supliment la diplomă;
 • Certificat de naştere, în copie;
 • Admitere Management în dezvoltare rurală și agroturism (MDRA) – eseu!
 • Admitere Agribusiness (master în limba engleză) – eseu!
 • Două fotografii tip 3/4 cm;
 • Certificat de competenţă lingvistică (pentru master în limba română nivel A2; pentru master în limba engleză nivel B2);
 • Acte doveditoare a situaţiei lor particulare în original și copie (după certificatul de deces al părinţilor – în cazul celor orfani; adeverinţă de la Casa de copii – în cazul celor aflaţi în această situaţie; acte doveditoare că sunt copii ai personalului didactic).
 • Cartea de identitate în original și copie;
 • Chitanță pentru achitarea taxei de înscriere eliberată de casieria universității.