Întrebări și Răspunsuri

LOCURI DE CAZARE/ASIGURAREA MESEI/BURSE

Admitere online din 7 iulie la adresa https://admitereonline.usamvcluj.ro . Rezultatele se anunță în fiecare săptămână. Înscrie-te acum, deoarece numărul de locuri disponibile scade!
TUTORIAL ADMITERE ON-LINE – EXPLICAȚII PAS CU PAS

1. Studenții din anul 1 beneficiază de locuri de cazare și care sunt condițiile de cazare?
Aproximativ 85% din studenții admiși pe locuri bugetate din anul 1
au loc de cazare asigurat în căminele universității proaspăt renovate situate la 15 minute de campusul principal al universității. Locul de cazare se solicită prin completarea unei cereri electronice a cărui link va fi afișat în mod vizibil în cadrul comisiei de admitere.

2. Este posibilă luarea mesei în cadrul facilităților oferite de către universitate?
Masa se poate asigura pe baza unui meniu A La Carte în cadrul Restaurantului Studențesc Agronomia situat pe strada Calea Mănăștur (10 minute de mers pe jos față de campusul principal al universității). Costul unui meniu al zilei în care sunt incluse 2 feluri de mâncare este în jur de 15 lei.

3. Se acordă burse studenților din anul 1?
Aproximativ 30% din stundeții USAMV Cluj-Napoca beneficiază de diverse forme de bursă. În semestrul 1 al primului an de studii, studenții vor beneficia de burse sociale pe bază de cerere (cazuri medicale; venituri medii situate sub un anumit nivel prag; studenți orfani etc). Pe baza rezultatelor școlare, începând cu semestrul 2, vor putea fi acordate burse de studiu sau de performanță. Bursa de performanță este egală cu 1.400 lei/lună!!


ÎNSCRIERE

1. Care sunt perioadele de înscriere pentru admiterea de vară/toamnă la USAMV Cluj-Napoca?
 Admitere online din 7 iulie la adresa https://admitereonline.usamvcluj.ro . Rezultatele se anunță în fiecare săptămână. Înscrie-te acum, deoarece numărul de locuri disponibile scade!
2.Care sunt documentele necesare pentru înscriere?
La punctul 3.10 al Regulamentului de Admitere găsești actele necesare din dosarul de concurs: http://admitere.usamvcluj.ro/regulament-admitere/ , sau:
 • Carte de identitate sau paşaport – original şi copie;
 • Certificat de naştere – original şi copie;
 • Adeverinţă medicală eliberată de cabinetul medical şcolar sau de  medicul de familie, din care să rezulte că persoana care se înscrie la concursul de admitere este aptă pentru profilul la care candidează.
 • Universitatea îşi rezervă dreptul de a solicita suplimentar avizul unei comisii medicale de specialitate (Medicina Muncii) pentru a verifica candidaţii cu boli cronice, dizabilităţi.
 • Două fotografii ¾ cm;
 • Diploma de bacalaureat şi foaie matricolă sau echivalente cu acestea, în original sau copii; absolvenţii de liceu din promoţia anului 2017 pot prezenta, în locul diplomei de bacalaureat, o adeverinţă tip din care să rezulte că au promovat examenul de bacalaureat, media şi notele obţinute la bacalaureat. Aceşti candidaţi, în cazul în care vor fi declaraţi admişi în urma concursului, au obligaţia de a depune la facultate diploma de bacalaureat și foaia matricolă în original până la data specificată de către Comisia de Admitere.
 • Acordul scris al candidatului privind accesul la datele personale înregistrate pe platforma SIIIR (Sistemul Informatic Integrat al Invățământului din România)  (în cazul în care nu prezintă adeverința la dosar).
 • Adeverinţă din care să rezulte calitatea de student, respectiv diplomă de licenţă sau diplomă de absolvire a unei facultăţi, în original, sau copie pentru cei care se înscriu la concurs ca să urmeze o a doua specializare.
 • Declarație pe propria răspundere prin care candidatul face cunoscut faptul dacă a avut sau are calitatea de student la alte programe de studii universitare, cu prezentarea ciclului şi formei de finalizare a studiilor (bugetat sau cu taxă).
 • Acte doveditoare a situaţiei lor particulare (original şi copie) după certificatul de deces al părinţilor – în cazul celor orfani; adeverinţă de la Casa de copii – în cazul celor aflaţi în această situaţie; acte doveditoare că sunt copii ai personalului didactic).
 • Candidaţii care optează pentru locurile rezervate etniei rrome, vor aduce la înscriere o recomandare eliberată de către o organizaţie legală a rromilor (semnată şi ştampilată), care atestă apartenenţa lor la această etnie. Locurile rezervate se vor aloca facultăţilor de către Consiliul de Administraţie conform solicitării candidaţilor la înscriere.
 • Fişa de înscriere care va fi completată electronic în spaţii special amenajate; fişa este completată şi semnată de fiecare candidat. În cadrul unei facultăţi, candidaţii vor completa câte o fişa de înscriere pentru fiecare domeniu dorit, pentru una sau mai multe  specializari, în ordinea preferinţelor.
 • Dovada achitării taxei de inscriere a sumei prevăzută pentru înscriere. Taxa de înscriere este stabilită pentru fiecare domeniu de către Senatul Universităţii.
 • Dosarul cu actele depuse rămâne pe toată perioada concursului de admitere la comisia de admitere de la facultatea unde s-a făcut înscrierea.
 • După încheierea perioadei de înscriere opţiunile, ordinea acestora, precum şi alte informaţii din fişa de înscriere nu pot fi modificate.
3.Care este valoarea taxei de înscriere?
Taxele de înscriere se găsesc aici: http://admitere.usamvcluj.ro/taxe-si-tarife/, sau:
 • Taxa de înscriere 100 de lei;
  În cazul  înscrierii la mai multe programe de studii din domenii diferite ale aceleaşi facultăţi, candidaţii vor achita o singură dată taxa de înscriere!!!
 • Taxa de școlarizare 4500 de lei/an.
  NOU!! Prima tranșă în valoare de 450 de lei este considerată garanție de confirmare. În cazul glisării la buget, garanţia de confirmare se restituie. Se acordă reduceri la taxa de școlarizare pentru copiii proveniți din mediul rural, orfani etc.

AFIȘAREA REZULTATELOR/CONFIRMARE LOCURILOR/GLISĂRI
 
1. Când și în ce mod se afișează rezultatele la admitere?
Rezultatele se afișează săptămânal la adresa www.admitere.usamvcluj.ro, cât și la avizierul de la intrarea principală în campusul universitar.
2. În ce constă activitatea de confirmare a locurilor?
Confirmarea locurilor prespune semnarea unui contract de studii. Contractul de studii se va semna în prezența candidatului declarat admis pe locuri bugetare sau pe locuri cu taxă.
3. Care sunt obligațiile unui candidat declarat admis pe locuri bugetate în momentul confirmării locului?
În momentul confirmării locului finanțat de către bugetul de stat candidatul declarat admis va trebui să depună documentele în original referitoare la studiile efectuate (diploma de bacalaureat şi foaie matricolă sau echivalente cu acestea).
4. Ce se va întâmpla dacă locul pe care am fost declarat admis nu este confirmat prin semnarea unui contract de studii?
Dacă în perioada desemnată candidatul declarat admis NU confirmă poziția pentru care a fost declarat admis atunci acel loc va fi redistribuit prin GLISĂRI candidaților declarați admiși pe locurile cu taxă și/sau pe lista de așteptare. Atenție: Acea poziție este pierdută!!
5. Care sunt obligațiile unui candidat declarat admis pe locuri cu taxă în momentul confirmării locului?
În momentul confirmării locului cu taxă candidatul declarat admis va avea obligativitatea să achite taxa de confirmare (450 de lei).  În cazul glisării la buget, garanţia de confirmare se restituie.
6. Ce presupune glisarea candidaților?
Glisarea candidaților presupune redistribuirea candidaților care au confirmat locurile la taxă, în ordinea inversă a mediei de admitere, pe locurile bugetate în limita locurilor rămase disponibile după confirmări.
7. Care sunt obligațiile candidaților după glisare?
După glisări, candidații declarați admiși pe locuri bugetare sau cu taxă (după caz) vor trebui să semneze un contract de studii.